International Organizing Committee

Chair

Prof. Feng XING, Shenzhen University

Co-chairs 

Prof. Jian-Guo DAI, The Hong Kong Polytechnic University

 

Prof. Ji-Hua ZHU, Shenzhen University

Members

Ms. Di CUI, Shenzhen University

 

Dr. Bo-Tao HUANG, The Hong Kong Polytechnic University

 

Dr. Ming-Feng KAI, The Hong Kong Polytechnic University

 

Dr. Mehran KHAN, The Hong Kong Polytechnic University

 

Dr. Le-Yang LV, Shenzhen University

 

Dr. Chun PEI, Shenzhen University

 

Dr. Jun WANG, Shenzhen University

 

Dr. Ling-Yu XU, The Hong Kong Polytechnic University

 

Ms. Yi-Hua YANG, Shenzhen University